EIT YRANDE NÆRINGSLIV – FOKUS MED RINGVERKNADAR

I næringsarbeid er ein avhengig av å jobbe langsiktig, med klare mål og eit sylskarpt fokus, slik at ein får mest mogleg ut av ressursen ein har. Ved å fokusere og skape vekst i nokre næringar vil ein få ringverknadar og vekst i næringslivet generelt.

Jobbe meir fokusert med reiseliv, IKT og primærnæringar for å skape vekst og sysselsetting i kommunen.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Vidareføre og styrke det kommunale næringsfondet

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Utnytte innkjøpskrafta til kommunen, ved å kjøpe lokale produkt og tenester.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Sjå til at kommunen har tilgjengelege industriområde.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Sikre rammene til Telemark Næringshage,også etter at næringshageprogrammet vert avslutta i 2021, ved bruk av kommunale næringsmidlar

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Legge til rette for utbygging av Vest-Telemark Næringspark, for å sikre vekstpotensialet til verksemdene der.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Legge til rette for ny vasskraftproduksjonog bruk av solenergi i privat regi

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Jobbe for dekking av breiband i heile kommunen

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Bygdevekstavtale

Senterpartiet vil innføre bygdevekstavtaler - og omgjøre byvekstavtalene til bymiljøavtaler Senterpartiet mener det er behov for en forpliktende statlig satsing i norske distriktskommuner. Samtidig må omfanget på byvekstavtaler reduseres og de må innrettes mot et...

read more

Arbeiderpartiet, kraft – og Senterpartiet!

Arbeiderpartiet (og LO) har så langt brukt mye av valgkampen til å kritisere Senterpartiet. Det siste utspillet handler om kraft, er helt meningsløst og kan leses i Varden 9. august. Senterpartiet har vært Fylkestingets sterkeste forsvarer for at gjeldene avtale om...

read more

Reallokering av midlar tiltenkt Husstøyl

Senterpartiet har blitt kjent med at Vest-Telemark Næringspark AS ikkje lengre har fleire ledige kontorplassar. Dette er sjølvsagt svært positivt og viktig for den vidare utviklinga av Kviteseid. Det er også bedrifter i bygget som har store vekst ambisjonar og ein ser...

read more

Utvidelse av Vest-Telemark Næringspark

 «Dykk er så heldige å ha ein Næringspark, der det nå veks fram ei hjørnesteinsbedrift» Seier Tor Peder Lohne, ordførar i Drangedal Tor Peder har heilt rett! Dessverre er det ikkje like lett for alle å sjå kva for noko fantastisk som er i ferd med å skje innanfor...

read more
Blog