ATTRAKTIV BUSTADPOLITIKK – LIV I KVART HUS

Senterpartiet har som mål å legge til rette for ein god bustadpolitikk, der folk kan bu og trivast i det miljøet dei ynsker. Skal ein få fleire unge til å etablere seg i kommunen, er det avgjerande å ha tomter og hus tilgjengeleg.

Løyve tilskot til bygging av bustad og gjere det enklare å bygge spreidd

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Løyve tilskot for etablering av sentrumsnære leige bustadar

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Evaluere «konsesjonsgrense null»

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Styrke buplikta på landbrukseigedomar

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Legge til rette for fleire leilegheiter i Kviteseid-Byen og andre sentrumsområde

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Jobbe for at fleire tar i bruk hytta somheilårsbustad.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Ta initiativ til eit nytt «småbruksprosjekt»- der ein identifiserer småbruk og koplar desse med kjøparar.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Liv i kvart eit hus

Kviteseid er ein flott kommune, som rommar det meste; ein har fjord, fjell og skjergard. Her bur bønder, handverkarar og akademikarar. Ein har små grender, tettstadar og litt større stadar. Fellesnemnaren er at alle har ein stad å bu, eit hus, ein leilegheit eller eit småbruk.

read more

Insentivere til sentrumsnær utleige.

Senterpartiet ser behovet for sentrumsnære utleige bustadar i Vrådal og Kviteseid. Difor ynskjer Senterpartiet å insentivere privat marknaden ved å løyve tilskot til etablering av nye uteige bustadar. Dette vil kunne fungere som eigenkapital og gjere det enklare for...

read more

Tilskudd til bustad etablering

  Senterpartiet ynskjer ikkje lengre å subsidiere kommunale tomter, men heller innføre byggetilskudd. Dette fører til at ein får tilført eigenkapital som er viktig for unge nyetablerarar og ein gjer det enklare å bygge spredt. Kommunen vil fortsatt tilby tomter, men...

read more

«Det er ikkje mange nok, det er viktig for»

  I VTB, tysdag 25 juni, stilte Vrådal Vel tre spørsmål; Kor viktig er trafikktryggleik for politikarane? Er dykk verkelig nøgd med berre gateljos mellom Kviteseid - Kvitsund, utan ein gang og sykkelveg? Er dykk verkelig nøgde med berre vegutviding mellom Straand...

read more

Reallokering av midlar tiltenkt Husstøyl

Senterpartiet har blitt kjent med at Vest-Telemark Næringspark AS ikkje lengre har fleire ledige kontorplassar. Dette er sjølvsagt svært positivt og viktig for den vidare utviklinga av Kviteseid. Det er også bedrifter i bygget som har store vekst ambisjonar og ein ser...

read more
Blog