AKTIV PÅVERKNAD – LITEN MEN KRAFTFULL

Det er mange forhold i lokalsamfunnet som eit kommunestyret ikkje rår over. Me vil arbeide gjennom partiet på regionalt og nasjonalt nivå, dessutan direkte mot offentlege og private aktørar for å påverke prosessar i ein positiv retning. Senterpartiet vil:

Jobbe for å oppretthalde og styrke domstolane i Øvre-Telemark

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Betre polititenestene, og jobbe for å få større bemanning ved lensmannskontoret

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Arbeide for å etablere nye statlege arbeidsplassar

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Jobbe for å betre trafikktryggleiken på Rv. 41.
  • I kommunestyret torsdag 13 juni 2019 fremma SP eit forslag om å legge til eit punkt om prioriteringar i saka om bompengar frå Vest-Telemarkrådet – «Innafor ramma på 80 mill kr som er prioritert brukt på RV41, skal halvparten blir brukt på trafikksikkerhetstiltak, med prioritet for GS-tiltak, på strekninga Opsund sudigard – Gamle Kviteseid brua»
Styrke arbeidet med å skape ein trygg og god skulekvardag for alle.

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

jobbe mot kutt i «posten»

Her skal vi fortelje meir om korleis vi vil få til dette

Liv i kvart eit hus

Kviteseid er ein flott kommune, som rommar det meste; ein har fjord, fjell og skjergard. Her bur bønder, handverkarar og akademikarar. Ein har små grender, tettstadar og litt større stadar. Fellesnemnaren er at alle har ein stad å bu, eit hus, ein leilegheit eller eit småbruk.

read more

«Det er ikkje mange nok, det er viktig for»

  I VTB, tysdag 25 juni, stilte Vrådal Vel tre spørsmål; Kor viktig er trafikktryggleik for politikarane? Er dykk verkelig nøgd med berre gateljos mellom Kviteseid - Kvitsund, utan ein gang og sykkelveg? Er dykk verkelig nøgde med berre vegutviding mellom Straand...

read more
Blog